Suomalainen liike­juhla Pietarissa.

Serious looking 53-year-old man with a moustache

Kauppias A. Kutvonen.

Wiime sunnuntaina tuli 25 wuotta kulu­neeksi siitä, kun kauppias A Kutwo­nen alotti nyttemmin laajaksi kehittyneen tukku- ja wähittäis­kauppa­liikkeensä Pie­ta­rissa. Tarmonsa ja työkykynsä että wähimmin noudattainsa terweiden liike­periaatteiden awulla on hänen wähä­pätöisestä alusta aikain kuluessa käynyt mahdolliseksi kehittää liikettään yrityksek­si, joka kykenee jo sangen huomattawassa määrin edistämään suomalasten tuottei­den wientiä itäisille markkinoille.

Kauppias Kutwonen on »omatekoinen mies» sanan täydessä merkityksessä. Alot­taessaan liikkeensä Pietarissa möi hän itse tawaroitaan kadulla ja hänen »inventarionsa» osotti waroja kaikkiaan 30-40 ruplaa. Jonkun ajan kuluttua hän ryhtyi kaupittelemaan tawaroita hewosen wetämiltä rattailta ja jo w. 1893 oli hänen likewaihtonsa lisääntynyt siihen määrn, että hän katsoi woiwansa perustaa wakituisen sekatawarakaupan. Seuraa­wa­na wuonna hän tuli toisen luokan kauppaaksi.

Hra Kutwosen liike wälitti alussa etusijassa suomalaisia kankaita ja suu­relta osalta on hänen ansiotaan, että nämä wähitellen tuliwat suosituiksi Pietarnn wäestön, warsin työwäestön keskuudessa.

Liikkeen laajuuden osottamiseksi mai­nit­takoon, että eräässä hänen wähittäis­kaupassaan wiime vuonna myytiin suomalaisia kankaita ja niistä walmis­tettuja työpukuja noin 350 tuh. markan arwosta. Hra K:n periaattesiin on kuuulunut, että hänen liikkeessään on ylei­sölle pidetty tarjona ainoastaan Suo­men tehtaiden teoksia.

W. 1901 hra K. perusti juusto­tukkukaupan. Tällä alalla on hän tehnyt maamme meijeriliikkeelle suuria palwe­luksia pyrkienn laajentamaan Suomen juuston menekkiä Wenäjän markkinoilla. Hänen wälityksellään meneekn nykyään noin kolmasosa Wenäjälle myydystä Suo­men juustomäärästä sikäläisille mark­kinoille (etusijassa Pietariin ja Moskowaan), ja myyntimäärä on wiime wuosina noussut keskmäärin yli 1 milj. markan.

Hra Kutwosen menettelytapa kelpaa esikuwaksi eritoten niille liikemiehille, jotka käywät kauppaa Wenäjällä. Hän on kaiken aikaa tehnyt miltei yksinomaan käteiskauppoja sekä luottoa myöntäes­sään tai joskus sitä tarwitessaan noudattanut suurinta warowaisuuttta. Näin on hänen liikkeensä saavutttanut wankon pohjan ja hywän maineen.

Nykyään on hra K:lla paitsi juus­tokauppaansa kolme wähittäiskauppaa, joista yhdessä myydään kankaita ja kahdessa suomalaisia elintarpeita. Kaup­pias Kutwonen, joka on syntynyt 1859, nauttii suurta kunnioitusta Pie­tarin suomalaisissa liikepiireissä ja yleisiä luottamustehäwiäkin on hänelle annettu. Niinpä on hän m. m. Pietarin suomalaisen kirkkoneuwoston sekä erään wenäläisen käsityöläispankin johtokun­nan jäsen.

Wiime sunnuntaina tuli hra Kutwo­nen mainitun merkkipäiwän johdosta runsaan huomion esineeksi. M m. kokoontui runsaslukuinen palwelijakunta onnentoiwotukselle isäntänsä luo lahjot­tamaan hänelle arwokkaan muisto­esi­neen. Isäntä muisti samalla palwejoi­taan kutakin erikseen rahalahjalla. Monet ystäwät ja liiketuttawat kunnioit­tiwat niinikään hra Kutwosta sekä tervehdyskäynneilläin että kukilla ja kirjeillä hänen merkkipäiwänään.
— (S.H.) W. H.

Inkeri —
Pietarin ja Inkerinmaan kuulumisia
Perjantaina 6 p. (l9 p.) Toukokuuta 1916

Tekstin ulkoasu vain jäljittelee alkuperäistä eikä kuva ollut maini­tussa lehdessä.