EN | FI

Tietosuojakäytäntö


1. Yksityisyys ja turvallisuus

Tämä verkkosivusto ei

2. Sijainti ja isännöinti

Tämä verkkosivusto sijaitsee Alankomaissa, Euroopan unionissa. Isännöintipalvelun3 (hosting) tuottaa Digital­Ocean*.

3. Tiedonsiirtotason turvallisuus ja varmenteet

Tämä verkkosivusto käyttää vain tunnettuja turvallisia TLS-protokollia ja vain tunnettuja turvallisia salausmenetelmiä, katso IT Security Guidelines for Transport Layer Security*. TLS (SSL) -varmenteet toimittaa Let's Encrypt*, maailman suurin voittoa tavoittelematon varmentaja, jota hallinnoi Internet Security Research Group ISRG*.

4. Tietojen keruu

Talletetut ja julkaistavat tiedot

Tämän verkkosivuston tarkoituksena on tallentaa verkkosivuston omistajan perheen tarinoita, mukaan lukien esivanhempien, heidän puolisoidensa sekä heidän ensimmäisen ja toisen sukupolven jälkeläistensä ja heidän puolisoidensa tarinat. Kustakin henkilöstä tallennetaan seuraavia tietoja:

Tallennetut tiedot on kerätty henkilö­kohtaisesti tai julkisista lähteistä. Eläviä henkilöitä koskevia tietoja, mukaan lukien heidän suhteensa muihin henkilöihin, ei tallenneta, käsitellä tai julkaista ilman heidän nimenomaista suostu­mustaan.

Tiedot vierailuista verkkosivustolla

Verkkopalvelin, joka tarjoaa tämän verkkosivuston, muodostaa lokitiedostoja. Näin tiedostoihin kirjataan tietoja, kun kävijät vierailevat verkkosivustolla. Lokitiedostoihin kerätyt tiedot kustakin sivuvierailusta ovat seuraavat:

Koska kävijän IP-osoite voidaan mahdollisesti yhdistää rekisteröityyn (henkilöön), IP-osoitteita käsitellään siksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen* (GDPR, EUR-Lex*). mukaisina henkilö­tietoina.

Tämä verkkosivusto ei kerää mitään muita henkilö­tietoja.

5. Tietojen käyttö

Talletetut ja julkaistavat tiedot

Kohdassa 4 kuvattuja henkilöitä koskevien tietojen julkaiseminen on tämän verkko­sivuston päätarkoitus. Eläviä henkilöitä koskevien tietojen käsittely on lainmukaista, koska rekisteröidyt ovat antaneet suostu­muksensa henkilö­tietojensa käsittelyyn seuraava nimenomaista tarkoitusta varten: edellä kohdassa 4 kuvattujen henkilö­tietojen tallentaminen ja julkaiseminen Internetissä tällä sivustolla. Ks. tietosuoja-asetuksen 6 artikla - Käsittelyn laimukaisuus*.

Tiedot vierailuista verkkosivustolla

Lokitiedostoja tarvitaan verkkosivuston turvallisuuden valvomiseksi ja yllä­pitä­miseksi sekä verkkosivuston palvelimen vian­mää­ri­tyk­seen ja ylläpitoon. Lokitietojen kerääminen ja käsittely on tarpeen verkko­sivuston omistajan oikeutettujen etujen vuoksi, katso GDPR:n 6 artikla - Käsittelyn lainmukaisuus.*. Lokitietoja ei koskaan myydä, jaeta tai luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n rajojen ulkopuolelle.

6. Tietojen säilytys

Lokitiedostot salataan 24 tunnin kuluessa niiden luomisesta AES PDF* ja RSA PDF* hybridi-salausjärjestelmällä. Kaikki lokit poistetaan viimeistään 15 päivän kuluttua.

7. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilö­tietoihisi, katso lisätietoja GDPR:n luvusta 3 - Rekisteröidyn oikeudet*:

Jos katsot, että tietosuoja­oikeuksiasi on loukattu, voit Euroopan tieto­suoja­neuvos­tossa* edustettuina olevien maiden (EU-maat, Islanti, Liechtenstein ja Norja) kansa­laisena tai asukkaana tehdä valituksen mille tahansa kansalliselle tieto­suoja­viran­omai­selle* tai ottaa yhteyttä verkko­sivuston omistajaan.

Verkkosivuston omistaja ja (GDPR:n 4 artiklassa* tarkoitettu) rekisterinpitäjä on Petri Kutvonen*. Jos haluat käyttää henkilö­tietojasi koskevia oikeuksiasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen contact@kutvonen.net. Petri Kutvonen on myös tietojen käsittelijä (myös GDPR:n 4. artiklan* tarkoittama) eikä isännöintipalvelun tarjoaja Digital­Ocean*.

8. Vaatimustenmukaisuus

GDPR:n lisäksi tämä verkkosivusto on yhdenmukainen seuraavien säännösten kanssa:

Ranskan tietosuojalain kuolleita henkilöitä koskevia pykäliä 84-86 vaikuttaisi sovellettavan vain Ranskan kansalaisiin ja/tai Ranskassa tapahtuvaan tietojenkäsittelyyn. Suomen tietosuojalaissa tai EU:n tietosuoja-asetuksessa ei ole vastaavia pykäliä.

Kalifornian kuluttajien yksityisyyden­suoja­laki* CCPA ei koske tätä sivustoa.

Yhdistyneen kuningaskunnan oma GDPR UK Data Protection Act 2018* edelleen voimassa, mutta hallitus on ilmoittanut, että Yhdistynyt kuningaskunta on luopumassa siitä ja siirtymässä lievempään sääntelyyn.

9. Tietosuojakäytännön muutokset

Oikeus tämän tietosuoja­käytännön muutoksiin sen tarkentamiseksi pidätetään. Tieto­suoja­käytäntö-linkki vie sinut aina voimassa olevaan käytäntöön.

_______________
Huomautukset
  1. Selaimesi tai selainlaajennus (ei verkkosivusto) saattaa asettaa sivustokohtaisia evästeitä.
  2. Selaimesi tai selainlaajennus saattaa tehdä tämän.
  3. Isännöintipalvelun tuottaja ei käsittele henkilö­tietoja rekisterin­pitäjän puolesta vaan se tarjoaa teknisen alustan, jolla henkilö­tietojen käsittelijä voi niitä käsitellä.

Viimeksi päivitetty (kirjoitusvirheitä korjattu) 17. elokuuta 2023